Algemene voorwaarden


 

Identiteit van de ondernemer

Pien Raeymaekers, Pirapunta                                                                                                                              Isschot 28a, 2460 Kasterlee                                                                                                                                      pien@pirapunta.be                                                                                                                                                0499 20 00 10                                                                                                                                                    BTW nummer: BE0627.717.583

 

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Pirapunta, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Isschot 28a, 2460 Kasterlee, BTW BE0627.717.583, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar (web)winkel online aan te kopen.


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst via de Webshop van Pirapunta tussen enerzijds de verkoper, Pirapunta, en anderzijds de koper.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van Pirapunta en op alle artikelen op de webshop van Pirapunta. Het plaatsen van een bestelling op de webshop van Pirapunta geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden die op de webshop worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de voorwaarden van Pirapunta te kennen en te aanvaarden. Pirapunta stelt de tekst van deze voorwaarden steeds ter beschikking op de Webshop.

Bij elke bestelling zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Van één of meer bepalingen in deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de koper eventueel hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Pirapunta is ingestemd.

Pirapunta behoudt zich het recht voor de verkoopsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers van de webshop. De nieuwe voorwaarden zullen dan gelden vanaf de dag van wijziging. Het verder gebruik van de webshop zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

 

Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro. Pirapunta is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, er wordt dus geen BTW aangerekend. De prijzen vermeld op de webshop zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend bij het afronden van de bestelling. De juiste tarieven zijn weergegeven in de webshop.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De prijs van de personalisatie kan later nog aangepast worden na een bespreking met de klant.

 

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pirapunta niet.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail: pien@pirapunta.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pirapunta. Pirapunta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Online aankopen

Een product aankopen doet u door het eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Wanneer u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u inloggen of registreren door uw contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens in te voeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen. Voor de semi-take-away en unieke cadeau’s wacht u best op een bevestiging van de juiste prijs alvorens de betaling uitvoeren. Wanneer de bestelling is geplaats, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is.

De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten en verklaart hierbij toestemming te hebben van de ontwerper/auteur de tekst en/of geleverde beelden te mogen reproduceren. Pirapunta neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten. De kwaliteit van de print is afhankelijk van de aangeleverde bestanden. Pirapunta kan van een onscherpe afbeelding geen scherpe print maken. De koper blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste bestanden.

Wanneer de koper een product op maat laat maken, stuurt Pirapunta voorafgaand aan de verzending steeds een foto ter goedkeuring door. De koper aanvaardt dat het goedkeuren van deze foto impliceert dat hij voor dat welbepaalde, op maat gemaakte product niet langer beroep kan doen op zijn herroepingsrecht.

 

De overeenkomst

Alle offertes opgesteld door Pirapunta zijn vrijblijvend.  Pirapunta is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd werd, of nadat pirapunta met de uitvoering begonnen is.  De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerd orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Wilt u nog iets toevoegen of wijzigen aan uw bestelling, neem dan contact op met Pirapunta. Wijzigingen kunnen enkel als Pirapunta (Pien Raeymaekers) nog niet met de uitvoering begonnen is.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Pirapunta wanneer Pirapunta de bevestiging ontvangt van uw bestelling op haar website. Pirapunta kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen onregelmatig verliepen of niet betaald werden.

In het kader van de verkoop op afstand aan de consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de ondernemer mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering

 

Herroepingsrecht

De koper beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 WER. Op basis van het herroepingsrecht kan de koper binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De koper is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Pirapunta hoort uiteraard wel graag jouw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Indien de koper zijn herroepingsrecht inroept in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, moet hij de goederen in ongebruikte en onbeschadigde toestand en in originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Pirapunta, Isschot 28a, 2460 Kasterlee.  Dit geldt voor alle take-away-cadeau’s. Pirapunta zal het werkelijk betaalde bedrag voor het product binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen.  De kosten die Pirapunta maakte voor het verzenden worden uiteraard niet terugbetaald.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Pirapunta (pien@pirapunta.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pirapunta zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

UITZONDERINGEN op het herroepingsrecht

Producten die specifiek voor de koper ontworpen zijn (semi-take-away en unieke cadeau’s), worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan Producten waarop – op uitdrukkelijk verzoek van de Consument – een bepaalde vermelding (bijv. een naam en of afbeelding) is aangebracht.

Wanneer de koper een product op maat laat maken, stuurt Pirapunta voorafgaand aan de verzending steeds een foto ter goedkeuring door. De koper aanvaardt dat het goedkeuren van deze foto impliceert dat hij voor dat welbepaalde, op maat gemaakte product niet langer beroep kan doen op zijn herroepingsrecht.


Betaling

Een bestelling via de webshop kan via bankoverschrijving worden betaald: Pirapunta kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of aanpassen.. Pirpaunta stuurt na de bestelling, via e-mail, een verkoopsbevestiging, waarmee de juiste betaalgegevens, levertermijn gecommuniceerd zullen worden. Het totaalbedrag, zoals vermeld op de verkoopsbevestiging, dient overgeschreven te worden alvorens het pakket verzonden wordt op de volgend rekeningnummer: BE659730 1422 6496 op naam van Pien Raeymaekers, Pirapunta met vermelding van naam en  het ordernummer.

Indien de koper koos voor afhalen kan de koper ter plaatse betalen.

 

Levering en leveringstijd

Alle producten (semi-take-away en unieke cadeau’s)  worden handgemaakt, wat enige tijd vergt. Pirapunta probeert altijd een zo snel mogelijke levering te verzekeren.

De levertijd is afhankelijk van het aantal orders die lopende zijn en varieert van vier (4) weken tot acht (8) weken. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden door de Koper. Indien onverhoopt artikelen of producten om welke reden dan ook een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan de koper medegedeeld worden.

Een product dat voorradig is, wordt binnen de 3 dagen verstuurd. Een product dat semi-gepersonaliseerd moet worden, wordt binnen de 10 dagen verstuurd . Een volledig gepersonaliseerd product heeft een levertijd van 5 tot 8 weken. Indien een bestelling meerdere producten uit verschillende categorieën bevat wordt het pas verzonden als de volledige bestelling klaar is, tenzij er meerdere malen de verzendkosten betaald worden.

Leveringen gebeuren met Bpost en vinden plaats op het door de koper overeenkomst opgegeven adres. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Pirapunta kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

Pirapunta is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Geen enkele vertraging in levering kan leiden tot verbreking van de aankoop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de koper zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de koper of de door koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de koper.

Het is ook mogelijk om de producten op te halen via afspraak. Hiervoor dient men contact op te nemen met pirapunta via pien@pirapunta.be of 0499 20 00 10. Deze optie is volledig gratis.

Loopt er toch iets mis met de levering, contacteer ons op 0499 20 00 10. We zoeken samen met de vervoersmaatschappij naar een klantvriendelijke oplossing.

 

Garantie

Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Pirapunta kan niet aansprakelijk worden geacht voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. Indien de koper een gebrek vaststelt op de dag van de levering, kan de koper dit schriftelijk melden, ten laatste de dag na de levering, en zal Pirapunta samen met de Koper een eventuele oplossing zoeken.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

• Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

• Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Pirapunta zijn verricht;

• Indien de originele aankoopbevestiging niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

• Indien gebreken het gevolg zijn van niet naleven van de was en veiligheidsvoorschriften aangegeven op de webshop.

• Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Artikel 15: Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen twee (2) dagen na levering aan Pirapunta schriftelijk ter kennis worden gebracht.

 

Klachten

Voor vragen, klachten of informatie kan u ons best bereiken via volgende weg:                                                                                  pien@pirapunta.be                                                                                                                                                0499 20 00 10

 

Overmacht

Indien Pirapunta door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Pirapunta niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Pirapunta is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

Privacy

De door jou opgegeven persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en zullen enkel hiervoor gebruikt worden. Door te bestellen staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pirapunta heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op pien@pirapunta.be.


Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Wijziging voorwaarden

Pirapunta behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen.


Eigendomsrecht

Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.